Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הקבוצה החליטה פה אחד להיכנס בתור חבר לתנובה, אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, לשווק תוצרת משקי העובדים העבריים, במחוז תל אביב.

אוכלוסיה: 140 נפש  - תמונת העשור
 
  
נוספה קרקע לקבוצה. 175 דונם נרכשו בהשתתפות קבוצת שילר.
  
ועדות קיימות:
ועדה משקית, ועדת תרבות, ועדת חינוך, ועדה לתורנות, ועדה לעזרת הורים, ועדת דירות ולסידור אורחים, ועדה טכנית, ועדה לשיפוץ החצר, ועדה לנוער, ועדת בריאות.
 
מרים מיר מונתה לאקונומית.
 
הוחלט לקנות בית אימון. המקור: 50 לא"י ממכירת פירות.
 
במלאת עשר שנים לקבוצה היו בה:
130 דונם פרדס
55 דונם ירקות
80 דונם חצירים בהשקאה
4 דונם משק החצר כולל: 8 בתים בנויים בטון ולבנים, המכילים 41 חדרים וחדר אוכל בנוי בטון, שלושה צריפים לדירות, צריפים לאורוות, רפת ומחסנים.
רפת המכילה 53 ראשים מזה 30 חולבות.
לול ובו 1200 מטילות
100 כוורות
6 דונם כרם ובננות
15 דונם להרחבת הכרם
10 דונם בית חינוך
16 דונם דרכים וואדי.

קבלה לחברות
פנינה טננבאום             יונה גרינשפן [גורן]
סוור טננבאום              צבי הגר

בחירת הנהלה:
מזכיר - יעקב פרוינד
גזברים - דוד לכטר, הרי לנדוי
מסדרי עבודה - מנדל אפלבוים, ציפורה קוסו, ישעיהו שפירא.
 
 
מוקי קלינגהופר, שולה מוזס 
 
צבי קרמיש 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות