Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
האסיפה הכללית החליטה על הצטרפות הקבוצה כחברה בברית פיקוח לקואופורציה החקלאית העובדת בע"מ.
 
קבוצה ראשונה של מילואים גורדוניה נמצאים בתוכנו בתור חברים.
 
עברנו ממשק כמעט חד גוני, להתחלה חשובה של משק מעורב. לענף העיקרי, הפרדס, נוסף עוד ענף עיקרי, הרפת.
 
סוכם להוסיף מבנה למאפיה.
 
הוקם בית החינוך המשותף לילדי שילר ולילדי פועלים מרחובות, כפר-בילו וגיבתון. בשנה הראשונה היו כמאה תלמידים וכעבור שנתיים הכפיל המוסד את מספר התלמידים. (הועבר לרחובות בעקבות מאורעות 1936).
 
הוחלט להקים 4 בתים וחדר אוכל.
 
קניית פרות אוסט פריזיות.
 
נבנתה ועדה של 3 חברים שעליהם להביא הצעה בדבר מנהלי התפקידים לשנה הבאה.
 
מקרן הקיימת קיבלנו את הבאר וסידור ראשון של השקאה.  
 
אבי יונה: אין אנו מרוויחים בשביל קיומנו, אנו מרוויחים כדי לאזן את  ההוצאות מכל חודש וחודש. אני מציע שנחליט באסיפה השנתית על תקציב ההוצאות לשנה הבאה.
התפקיד הוטל על הועדה הכספית שתבחר להביא במשך חודש הצעה מפורטת.
 
השנה הכנסנו ענף חדש - המכוורת.
 
מנדל אפלבויים: צריך לקבוע את האנשים המומחים לעבודה בכל ענף. אני מציע לבחור ועדה שתקבע את החברים לענפים.
 
התקבלה הצעתו של מנדל: האסיפה השנתית מחוייבת את סידור העבודה ואת כל ההנהלה לסדר בכל ענף וענף חבר עובדים קבוע, שהם הנושאים באחריות בעד הענף כלפי הקבוצה, כמו כן לארגן במשך הזמן חבר עובדים בעבודת חוץ בבניין. עם תיקון של ידידיה: הקבוצה מחייבת את סידור העבודה לשמור על מכסימום של קביעות בכל ענפי המשק וגם בעבודות בניין בחוץ.
 
התקבלה הצעתו של בן יצחק: הזכות למסדרי עבודה לתת חופש ליום אחד. יותר מיום אחד צריך לפנות לשיחה.
 
הצעה רובינפלד: ... צריך להפסיק לקנות בצרכנייה כי הכל עולה יותר ב- 15% מאשר במשביר. צריך לבחור בחבר אחד אשר יסדר את כל הקניות.
 
מאייר על הסכסוך של הותיקים עם המילואים גורדוניה
כשקבענו את השותפות עם גורדוניה, קיווינו לשים קץ לנדידה התמידית אצלנו. אחת ברור לכולנו, על אף הבדלי הדעות השוררות בנוגע למספר הסופי של הקבוצה, שלא נקבל חברים לקבוצה חוץ מגורדוניה ונקבל 40-35 איש.
 
נתקבלו לחברות:
הילדה רייפן                        יוכבד גולדשטיין [יוכקה דקס]
משה רובפוגל [אוריאל]         יוכבד קסירר [שטוסר]
דוד קלינגהופר [עפר]            יחזקאל בוים [אילן]
רבקה ברטפלד [רבהון]          יעקב פלק
רחל טאובר [רוזה עפר]          נתן אובוט
שלמה גוטסמן [גולן]             סימה פוגנבוים
שמואל פרליס                      עדה קרפל
ארנה וינטרניץ [מוזס]             פרומה בדנר
יעקב מוזס                           שושנה טירקל [ויינגרטן]
אריה דנקורט                       יהודית פוקס
 
הנהלה:
מזכירים - שלמה אבי יונה, מרדכי רוזנפלד
גזברות - שלמה מיר
מזכירות - בן יצחק, מרים מיר, שמואל קרמיש
אקונומית - מרים רייפן

ועדת טיפול - שפרינצה לכטר, הנס דנקוורט, לאה לנדוי
 
  
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות