Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

אסיפה כללית ראשונה:
נוכחים 11 חברים מייסדים: אברהם זוסמן, דבורה זוסמן, יעקב ידידיה, דוד לכטר, שפרינצה לכטר, אליעזר פורמן, פניה פורמן, מרדכי רובינפלד, שמואל שיינר, יששכר שפיגל, יונה שפיגל.
 
מקבלים את ההצעה של המהנדס קופמן, שגודל החדרים יהיה לפי התוכנית החדשה 5X 3.5 במקום 4X 4.5.
 
חבר זמני נתקבל ברוב של 75% מכל החברים הקבועים. חברים קבועים נתקבלים אם, לכל הפחות, 75% מהחברים הקבועים הם בעד קבלתם. אבל  אם 10% של חברים (מתוך החברים הקבועים) מצביעים נגד, המועמד לא מתקבל.
 
החליטו לבחור בהנהלה המורכבת משני מסדרי עבודה, גזבר, מזכיר, מנהל ענייני חוץ. ההנהלה צריכה להתאסף פעם אחת בשבוע. היא מקבלת את ההצעות מהמנהלים את ענפי המשק האחרים.
 

הבאר הראשונה: בראשית 1928 קיבלה הקבוצה על עצמה לבנות באר בקוטר 3.5 מטר. הפרוייקט היה אמור להמשך שנה.
 
 דב וידידיה (WxH)
ידידיה ודב לכטר 
 
20.06.1928 - נחתם זכרון דברים בדבר אספקת המים ע"י לוינזון לקבוצת שילר. ע"פ ההסכם, לוינזון מתחייב לספק לקבוצה מים מהבאר שלו בכמות הנחוצה להשקיית 25 דונם במחיר של 175 מיל בעד שעה.
 
בנובמבר 1928 נסתיימה עבודת חפירת הבאר, הרכבת המשאבה והנחת הצינור הראשי לחצר ולמשק.
 
תוך חצי שנה נטעו :
 18 דונם פרדס
 3.5 דונם כרם
 70 דונם חצירים (בקיה)
30 דונם תירס
סידרו גם גן ירקות.
 
הוחלט להקים משתלה גדולה ומשתלה קטנה.
 
הוחלט לקנות פרה מההלוואה שקיבלנו מהבנק למלאכה.
 
הוחלט לבנות בריכה בעד 125 לא"י. [לירות ארצישראליות]
 
ליושב ראש נבחר דוד לכטר, למזכירה שפרינצה לכטר.
 
היושב ראש מציע לקבל בתור חברים קבועים את החברים שנספחו לקבוצה, מלבד החברים המייסדים:
שלמה אבי יונה                      שלמה מיר
שלמה פוטוסובסקי                 יוסף איזנשטיין [ברזילאי]   
דב כרמלי                              ארנה שיינר
לילי דנקוורט                          הנס דנקוורט
 
החברים הנ"ל נתקבלו. 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות