Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל


מן הארכיון
ופרנסה מאין תבוא...
בהקשר למצב הכלכלי והמשקי המעורער הננו מביאים להלן קצת פרטים על המאמצים לבניית נקודה משקית אחת, וזאת בעזרת אמצעים כספיים פרטיים של חברים והלוואות בנקאיות של מוסדות ציבוריים שונים.
 
09.05.1933
לבנק הפועלים - תל אביב
ח.נ.
1.       כידוע לכם נכנסה קבוצתנו להתיישבות האלף ועי ההלואה אשר ניתנה לנו מהחברה הנל ביססנו את הענף העיקרי של משקנו: את הפרדס. אולם, ברור לנו שמטעמים כלכליים לא רצוי להסתפק בפיתוח ענף אחד וכי מוכרחים אנחנו לדאוג ליצירת משק מגוון אשר יכיל את הענפים כגון: מחלבה, לול, משתלות, חצירים בהשקאה וכד`. היות ואין לנו עוד האמצעים הדרושים לפיתוח הענפים הנל בבת אחת ובמידה רחבה, אזי עלינו לכל הפחות לגשת לסידור הענפים האלה באופן הדרגתי ובשביל הספקה עצמית.
2.       רכישות
א.      למטרה זו התקשרנו עם קבוצת קרית ענבים לשם קנית פרות ועגלות גזעיות בסכום 95 לאי אשר תשמשנה התחלה לפיתוח ענף זה.
ב.       כמו כן קנינו מקבוצת כנרת פרגיות אשר תעלינה 25 לאי.
ג.        ענף חשוב בסביבתנו הם שתילי ציטרוסים . ובהתחשב עם כל התנאים הטובים הדרושים ושישנם בידינו לפתוח הענף הזה, סידרנו השנה משתלת ציטרוסים גדולה אשר מכילה שתילים מורכבים ובלתי מורכבים במספר של בערך 50.000 שתיל. סידור האינסטלציה בשביל המשתלה הזו עולה 50 לאי ,300 מטר צינורות 2 עם הברזים יעלו 30 לאי, הממטרות 20 לאי.
ד.       היות והפרדס שלנו התרחב עד לידי כך שהוא מעסיק את זוג הבהמות הנמצא במשקנו באופן תמידי, על כן מוכרחים אנו להוסיף עוד זוג בהמות עבודה בכדי לספק את נותני העבודה שהננו קשורים עימם בעבודה קבועה.
 
יוצא מכל האמור לעיל שהחשבון הכללי של ההשקעות ההכרחיות לשנה זו הוא:
חידוש הרפת  - 95 לאי
חידוש הלול  - 25 לאי
סידור צינורות וממטרות
עבור משתלות - 50 לאי
קניית זוג סוסים - 35 לאי
סהכ - 205 לאי
3. הננו פונים אליכם בבקשה להקציב לנו הלוואה של 200 לאי לשנה אחת. אנו בטוחים  שאפילו רק המשתלות תאפשרנה את סילוק החוב בנקל. בתור ערובה אנו מציעים לכם את המשכנתא על המשתלות ששוויין לכל הפחות 400 לאי.
 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות