Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

במלאת 25 שנים לקבוצה
 
אחת הבעיות היסודיות ביותר המעסיקות את הקבוצה היא בעיית ההמשך.

המפתח לפתרון הבעיה הזאת הוא בראש ובראשונה, בידי הנוער המקומי והכרעתו בדבר דרכו בעתיד.
 
כאמור, אין לקבוצת שילר בית ספר משלה ודבר זה הוא גורם שלילי בגיבושה של חברת הילדים במקום, שהיא היא שנועדה להיות בית היוצר של חברי הקבוצה בעתיד. מאידך, ברור, כי רק בהצטרפות בני המקום לחברות פעילה בקבוצה שבה נולדו וגדלו, הערובה להמשך הדרך וגם לביצור חברתי של ישוב מושרש, החי את חייו העצמאיים במלוא תוכנם. גם קבלת נוער עולה וילדים עולים יש בה כדי לשמש אמצעי לפתרון בעיית ההמשך, אך ורק כשילידי המקום עצמם יהיו שלמים עם דרך הוריהם וימשיכו בה בבית גידולם הטבעי, בקבוצתם הם.
 
זה שנים שהקבוצה פתוחה לקבלת כל עליה הבאה אליה מתוך מגמה וצורך אלמנטרי לגידול; אבל ניתנת האמת להיאמר, כי המסיבות החדשות שהתהוו בארץ עם קום המדינה, הירידה במתח החלוצי שניכרת אף בתוך שורות תנועת הפועלים לכל פלגיה, וכן ההתגברות של מילוליות אידיאולוגיסטית על עצם ההגשמה בחיי יום יום - כל אלה גורמים לכך שאין בעליה מן החוץ בלבד, משום פתרון של ממש להמשך הגידול של הקבוצה. מצב זה מחייב התבצרות פנימית - מזה, וקבלת ילדים עולים - מזה. בשני אלה יש משום תקווה להבטחת ההמשך של הקבוצה.
מופיעה בכל חומרתה שאלת חיסונם של בני הדור הצעיר בקבוצה בתוך המציאות החדשה, שנוצרה בארץ. ידענו עד כה במציאותנו את החזיון של עזיבה, וכעת אנו עדים לחיזיון של נהייה אל החוץ, נהייה מתוך יצר של פרטיות ומשיכה לחיים קלים, שכורכות את עצמן בכריכה של אידיאליזם לאומי, של שירות הכלל כביכול וכו`. לתוך השורות של ציבור הפועלים חדר עמוק עמוק אורח החיים הקל והקלוקל בלבוש, בסידור הדירה ובמותרות, התנערות כמעט כללית מפשטות החיים שבה גדלנו. הלוכסוס משתולל ויש והוא עושה פרצים אף בחומת חיינו הקבוצתיים. ובמקום שיש חיי מותרות, שם מתגברת הקנאה וצומחת השנאה, והשאיפה למותרות הופכת לעיקר השאיפה בחיים.
 
במלאת כ"ה שנה ליסוד קבוצתנו הרי למראה ישוב זה, שהוקם כפרי העזתם של ראשונים והנתון בתוך מציאות מתפרעת כדוגמת מציאותנו - אנו חייבים לחדש את הברית ולכרות אמנה מחדש לשם עיצובם וחיזוקם של בנינו ובנותינו, שיוכלו לעמוד במבחן התקופה הזו, מבחן קשה להוויתנו ולעתידנו. שיעמדו למען עצמם, למען הוייתם המוסרית, למען דמותם היהודית- האנושית, למען הדרך שאבותיהם בחרו ללכת בה. בסופו של ענין גם למען הבטחת קיום אנושי הוגן של מדינת ישראל עצמאית ועצמית בכל שטחי החיים.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות