Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

מתוך עלים ניסן תרצ"ו
 
וכי יבוא מי שהוא וישאלנו בצורת אותה השאלה ששאלו עכום את הלל:
תלמדוני את יסוד תורת חייכם על רגל אחת? מה התשובה שניתן לשואל ממין זה,
אם לא בצורת תשובתו של הלל בקיצור נמרץ:
יסוד תורת הקבוצה הוא שלילת סדרי העולם הקיימים והאידך זיל וגמור.
כי יסוד ושורש לחייי קבוצה שלמים ומתוקנים ללא כל פגימה היא ההכרה, שצורת ותוכן חיינו, הם מחאה עזה נגד כל סדרי העולם הזה, אשר גורמים להבדלים העמוקים כתהום בהנאה שבני אדם מפיקים מהחיים, היכולים לשמש מקור של אושר לכל הנברא בצלם אלוהים.
בשלילת הקיים שותפים אנו לכל השוללים הגדולים, שהופיעו כמעט בכל תקופה של ההיסטוריה האנושית, אשר מתוך אי יכולת נפשית לסבול את העוול הגדול שבחלוקת בני האדם למעמדות, הם מאסו גם באי אלו הנאות של החיים האלה, חיים שיש בהם מקום לשוד ולגזל, לשעבוד ולדיכוי וחלק ברח המדברה וחלק הוציא את עצמו להורג, לרדיפות ולמאסרים.
 
העיקר: יסוד קיומנו היא השלילה הגדולה של סדרי חיים הסובבים אותנו וכתוצאה מהשלילה הזאת - מהפכה יסודית לא רק כלפי אחרים ולשם שינוי משטר וסדר אצל אחרים, אלא קודם כל מהפכה בתוך עצמנו, כי בשוללנו את יחסי האדם והרכוש בעולם שמחוצה לנו, אין לנו את היכולת הנפשית להמשיך ולחיות בתוך החיים האלה ולחכות עד שיבוא הגואל של האנושיות, כמו שבתור יהודים וציונים, לא יכולנו לחכות לגואל הצדק של אבותינו או לחכות במעשה הציוני עד שיהיה לנו הביטחון הגמור שמי שהוא ירצה ויסכים שנייסד פה מדינה עם כל הקלאפער געצייג (ציוד הצילום) הנלווה לה. זאת היא ההכרה ההכרחית שצריכה להיות לנחלת כל אדם החי בקבוצה ורוצה למצוא בחיים האלה טעם מבלי שלבו ימשכנו מעבר להם.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות