Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

לכבוד: החברה הארצית-ישראלית להלוואות לבניינים ולחסכון בעמ
רחובות כג בסיון תרפז  1927
 
אנו החמ, מתכבדים בזה להגיש בשם קבוצתנו את התזכיר שלהלן, בנדון הלוואה לבניין בית ברחובות.
קבוצתנו הנקראת עש המנוח שלמה שילר, מונה כעת עשר משפחות, הנמצאות כבר בארץ. עשר המשפחות הנותרות נמצאות עוד בחול.
חברי קבוצתנו הם אנשים בגיל של שלושים שנים בערך, כולם עמדו ברשות עצמם והתפרנסו מעבודתם המקצועית (רופאים, מורים, רופא בהמות, ירקן וכד`).
 
כל זמן היות קבוצתנו בארץ, היא נמצאת בקריית ענבים ומתפרנסת מעבודה שבמקום, כגון: הכשרה, עבודה בנטיעות, חציבת אבנים, בנין ועבודות משק שונות.
לפני שבועות מספר קנתה הקקל (שמצאה את חברי קבוצתנו לחומר מתאים ומוכשר להתיישבות חקלאית), בחכירה שטח של 380 דונם אדמה במושבה רחובות. עח הקנייה הזאת, הכניסה קבוצתנו לקופת קקל 300 למ בתור הלוואה לשנתיים.
 
על השטח הנל ניגשים אנו ליצור משק אינטנסיבי בצורה דלהלן: 100 דונם פרדס, 50 ד` כרם גפנים, 30 ד` ירקות והיתר חציר ותלתן בהשקאה, בקשר עם סידור מחלבה. את המים הדרושים להשקאה מסדרת לנו הקקל כדרכה על כל קרקעותיה, עי באר אשר בבניינה משתתפת קבוצתנו בסכום של 200 למ.
 
קבוצתנו החליטה לעלות על הקרקע שלה בזמן הכי קרוב, ולהתפרנס בתקופת המעבר עד סידור כל ענפי המשק, מעבודה שכירה במושבה. לשם הגשמת התכנית הזאת, נחוצה לנו בראש ובראשונה דירה לדור בה, אולם אין לנו את הסכום הדרוש לבנין. הבית יהיה בן 6 חדרים, בזמן הראשון הוא ישמש דירה לשש משפחות, אבל אחרי אשר תסודר תכנית המושב, ישמש הבית לארבע משפחות עם ילדים.
 
כל חברי קבוצתנו הם פועלים מנוסים ומוכשרים לכל עבודה המזדמנת במושבה. הם בני המעמד הבינוני ומשפחותיהם בחול תומכים בהם לעתים תכופות בעזרה כספית.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות