Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

12.03.2017 הצגת שרון רוצקי - מנהל עסקי
ג'ומס הציג את שרון שמחליף את עידן שחם בתפקיד.
שרון הציג את עצמו. החברים איחלו לו הצלחה בתפקיד.
 
28.06.2017
החלטה של רשם האגודות השיתופיות (חלקי)
1.לאור בקשתו של יו"ר הוועד הממונה הנוכחי לפרוש מתפקידו החלטתי על שינוי הרכב הוועד הממונה.
2. בהתאם לכך יהיה ההרכב כדלקמן:
יו"ר - מר יוסי רוקח.
חבר - מר שרגא וילק
חבר - מר אמיר פרכטמן
חבר - מר אמיר שביט.
תקופת כהונתו של הוועד הממונה תהיה עד יום 28.06.2019.
מירון כהן – רשם האגודות השיתופיות.
 
וועד ממונה 2
מינוי מנהלת קהילה - הוחלט לאשר את מינויה של שריתה מעוז.
 
מינוי ממלא מקום מרכז תחום פנסיה וקרן מילואים - מאשרים את מינוי אייל שני (חבר קיבוץ) לתפקיד.
 
וועד ממונה 3
שרון רוצקי (מנהל עסקי) דווח על החלפת מנהלת חשבונות ראשית שחר בלימור ראובן.
 
החל מינואר 2018 יחויבו החברים ובתושבים בעלות משתנה ע"פ "אמות המידה רשות המים" (כמות מוכרת וכמות לא מוכרת) וכמוכן יכנס מרכיב אגרת ביוב ע"פ תעריפי מועצה אזורית ברנר.
 
הוזמן עפרון נוסף לשלושת הקיימים במטע האבוקדו, על מנת לשרת את עונת הקטיף 2017-18.
 
וועד ממונה 4
אושר מינוי ליטל גפן כרכזת תרבות.
 
הוועד ממליץ על הוספת שלושה חברי וועד, חברי שילר: אהובה לאור, יובל שטוסר, אריה מאיר.
המלצה נשלחה לרשם האגודות לאישור.
 
וועד ממונה 5
מאשרים המיזם "רצים בנעליו", מסלול ריצה בשטח לזכרו של רפי וישניצר.
 
כל בית אב ישלם 70 ₪ לחודש אגרת שיוך, כולל חברים בחופשה.
 
מאושרת המשך הפעלת פינת החי במתכונת מצומצמת.
 
וועד ממונה 6
הצגת המנהל העסקי החדש - צביקה אמסל.
 
המועמדים הנ"ל התקבלו לחברות ברוב קולות הגבוה מ 66%:
אלעד דניאל               מאיר יעל
גלנטי טל                   מיטל אביב
דותן עדו                    קדמי שרון
דקס ארנון                  קראוס ארז
וגמן דיאנה                 רובינזון סיון
טל שחר                    שפירא עידו
ליברמן לירז
אנו מברכים את החברים החדשים ובני משפחתם על הקבלה לחברות ומאחלים הצלחה בהמשך.
 
יו"ר קהילה: חיים אורון (ג'ומס) / יוסי רקח
מנהל עסקי: שרון רוצקי / צביקה אמסל
מנהל קהילה: אילון אוקו / שריתה מעוז
חברי ווועד: שרגא וילק, אמיר פרכטמן, אמיר שביט
דצמבר: הצטרפו: אהובה לאור, יובל שטוסר, אריה מאיר.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות