Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

יש 40 משפחות, 65 חברים.
 
הגיעו 20 בני נוער מגרמניה. [נוער א`]
נערכה מסיבת קבלת פנים בהשתתפות הנשיא וייצמן, יוסף שפרינצק, חיים שורר ואמיתי מהבימה.
 
באר חדשה- [באר א` ליד הרפת]
 
ארזו אשכוליות בפעם הראשונה- 275 תיבות.
 
בן יצחק באסיפה השנתית
הבית שלנו הכי גדול מכל הקיבוצים והקבוצות. הסיבה היא שאנחנו בנינו את משקו בהון מספרי גרידא. חקלאי שעובד בעבודה עצמית, חי בצמצום גדול מאד, כמעט בעניות, תלוי בכל מיני גורמים. אנחנו באנו מתנאים מסוימים ולא הסתגלנו לחיים של איכר שחי כמו שהוא יכול ולא כמו שהוא צריך.
 
התקיים בקיבוץ הכינוס המחוזי של חבר הקבוצות.
 
יריד המזרח הרינו מתכבדים להודיעכם בזה, כי בהתחרויות לירקות ופירות שנתקיימו בימי יריד המזרח 1936 כבודם זכו :
פרס שני בעד פלפל על סך 0.500 לא"י
פרס שני בעד סלק אדום על סך 0.500 לא"י
פרס שלישי בעד מלפפונים מקומי על סך 0.500 לא"י
פרס שני בעד תיבת תות השדה הטובה ביותר 0.500 לא"י
פרס שני בעד צלחת שעועית הטובה ביותר על סך 0.500 לא"י
בסך הכל פרסים על סך כללי של 2.500 לא"י.
את הסך הנ"ל נוכל להמציא לכם רק לאחר שהממשלה תעביר לנו את הסכום המגיע לנו ממנה ומיועד למטרה זו.
 
נתקבלו לחברות:
חוה שומונר                                      מרים ול [דנקוורט]
נתן שטריק [שי]                                יטקה שנבלג [שי]
טובה מושינסקי                                 דב מושינסקי
ציפורה קוסוי כסה]                            יונה קוסוי [כסה] 
משה קליינר                                      רות הבר
דוד הוכנר                                         פרידה רמר הוכנר
חיים ליבר                                         צבי קרמיש
לאה פאבר שפירא                              ראובן גולדהירש
דבורה צלרמאיר                                 מלכה פולישוק [הוכברג]
אברהם קמל                                       יוסף אונציגר
יעל מנש [אנוש]                                 יהודה מנש [אנוש]
         
יושב ראש - אהרון ראובן מאיר
גזברים - דוד קלינגהופר, יחזקאל בוים, שלמה מיר
מסדרי העבודה - הנס דנקוורט, דניאל גרינשפן, חנה וולקשטיין

מזכיר ומנהל חשבונות - שלמה אבי יונה
 
 
שיעורים של התלמיד יהודה רבד, כיתה א' 1936 
 
יואל פלש 
 
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות