Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

הוחלט לא לבנות בית אריזה.
נבחרה ועדה להכין תוכניות לבניית בית חרושת - ישראל שטוסר, מוטל רוזנפלד, אדי גטרידה.
 
28 דונם נרכשו בהשתתפות קבוצת שילר
 
התקבל מהמרכז החקלאי תקציב לקידוח באר ורכישת המכונות הנחוצות. [באר ב`]
 
הוחלט לקנות סוס.
 
ארגון משקי הדרום קונה את המחנה בקסטיניה.
אנו משתתפים ב- 2.5 אחוז
 
הוחלט לגדל 2-3 עגלים לבשר לניסיון. את הטיפול למסור לאבא הלר.
 
בניית מקלחת בבית הילדים.
 
הוחלט באסיפה שנתית:
ילד יתחיל לעבוד יום עבודה שלם בגיל 18.
לימוד מקצוע מחוץ לבית - רק במוסדות כפריים.
לפני שיעבור הילד ללמוד מקצוע, עליו לעבוד לכל הפחות שנה במשק.
 
הוצאות חינוך בבית הספר המשותף בגבעת ברנר יכוסו על ידי עבודת חברינו במטבח בית הספר, בנגרית גבעת ברנר ובמשק החקלאי.
 
רכישת שתילי אננס. 100 שתילים.
 
קבלת 20 עולים מעירק למחנה מעבר לחודשיים.
 
הוחלט לבנות בגבולות של 1600 לי"א בית תינוקות על ידי סולל בונה.
נבחרה ועדה לקביעת המקום והצורה: שלמה מיר, נתן שטריק, אברהם שטייניג, אלי רייפן, יוכבד קסירר.
 
גן בית מקבל את שטח גורדסקי לעיבוד אביבי.
 
באסיפת חברת הילדים הוחלט לעבוד 3 שעות אחר הצהריים.
באסיפת הקבוצה התנגדו והחליטו שעובדים רק 2 שעות.
באסיפת הילדים הוחלט בכל תוקף על 3 שעות עבודה.
 
חבר ההנהלה
מזכירים: יוסף בן יצחק, שלמה אבי יונה
גזברים: נתן שטריק, שלמה מיר

חברי הנהלה: אסתר קרמיש, אברהם גטרידה, יחזקאל בוים, לילי דנקורט
 
 
רמי קורן 
 
אברהם חורן 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות