Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

כינוס עצרת הישוב [חג המשק] בהשתתפות כל החברים והילדים, החל מגיל גן.
בתוכנית: פתיחה - א.ר מאיר
             הקראת צו הישוב ע"י לכטר
            יזכור - מקריא משה קליינר
            תחזקנה.
 

68 דונם נרכשו בהשתתפות קבוצת שילר
 
הבאר "החדשה" - שאיבת ניסיון
מימין: יוסף וולקשטיין, יחזקאל באום-אילן, ישראל שטוסר, מנחם רבהון, יוסף אינציגר, שלמה גוטסמן-גולן, דוד הוכנר, הקבלן 1938
 חפירת הבאר 
  
 
בפרדס: בחודש אוקטובר, נקטפו ונארזו :
520 תיבות אשכוליות, 37 תיבות קלמנטינות, 9 תיבות לימונים.
נשלחו לשוק 20,000 קלמנטינות ו- 1900 אשכוליות אדומות.
יש חברים שאינם נזהרים וקוטפים פרי לאכילה ישר מן העץ. יש בזה יחס לא תרבותי לעץ והפסד כספי.
 
מסיבה פנימית מוקדשת לזכרו של שלמה שילר במלאת 13 שנים לפטירתו, למלאת 13 שנה לבואם ארצה של ראשוני הקבוצה, לקבלת פני עליית הנוער החדשה.
 
העלים יוצא לראשונה (חשוון) נערכה מסיבה.
מזכירות הקבוצה : רבות הן הקבוצות אשר הגיעו לכלל הכרה בצורך החיוני של הוצאת עלון. הבה נקווה, שהעלון יהיה למכשיר החשוב והמועיל הנחוץ לנו בקבוצה דווקא בימים אלה.
נדפס בהמשרד רחובות
התוכן:א. י"ג מר - חשון, יום פטירת שלמה שילר
         ב. קטעים מכתבי שלמה שילר
         ג. קטעים מרבי בנימין על שלמה שילר
         ד. י"ג שנים לקבוצתנו
         ה. עם התחלת עונת הקטיף
         ו. פרוט התקציב לשנת תרצ"ט
         ז. על השיחה
         ח. ממצב העבודה בחודש אוקטובר
         ט. בענפי המשק
         י. ידיעות
 
התקבלו לחברות:
יהודית קליינר                   אסתר קרמיש
יעקב פלנר                      רחל גוטסמן [גולן]
קלרה זיכל                       קורט זיכל
 
אושרו הבחירות הבאות:
מזכירים - שלמה אבי יונה ואהרון ראובן מאיר
חברי הגזברות - לכטר דוד, גולדהירש ראובן וקלינגהופר דוד
מסדרי עבודה - מיר שלמה, בוים יחזקאל ורוזנפלד פרידה
 
 
אריה מאיר 
 
נתן מיר 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות