Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

עלים 1980
 
הערה: החומר הומצא לארכיון העבודה עי חברנו שלמה אבי יונה בשנת 1939.
בארכיון העבודה, בתיק 3/18 - 312 , מספר 56/1839 מצאנו טיוטת המכתב הבא, ללא תאריך וללא ציון הממוען. בטיוטא מחיקות רבות ותיקונים ולבסוף נתקבל הנוסח  דלהלן:
 
הננו מרשים לעצמנו לפנות אליכם בבקשה לשלם לנו את ההיזקות שנגרמו לנו בימי המאורעות האחרונים, לפי הרשימה כדלהלן:
1.       לפי פקודתו של מנהל ההגנה ברחובות הוכרחנו להעביר את הנשים והילדים למושבה. שם הם נשארו מיום 24 באוגוסט עד 6 בספטמבר, זאת אומרת 14 יום. רק הגברים נשארו במקום לשם שמירה והגנה. מסיבה זו ניהלנו שני משקי בית וזה גרם להוצאות נוספות, לכל הפחות של 30%, מפני שכלכלת כל נפש עולה לנו באופן רגיל 60 מיל ליום ואנחנו 35 נפשות, הכלכלה הכללית עולה לנו 2,100 לאי. ההוצאות הנוספות עלו איפוא 0,700 לאי ליום. 14 ימים X 0,700 = 9,800 לאי.
2.       במשך השבוע של המאורעות היו כל החברים עסוקים יומם ולילה בשמירה במשק שלנו או במושבה, ברחובות. מובן מאליו שלא עבדו בשום עבודה מכניסה וזה הביא לנו הפסד בפרנסתינו. אצלנו עובדים יום יום 14 חברים בעבודת חוץ ומרויחים כל אחד לפחות 175 מיל ליום. זאת אומרת 1,450 לאי. חוסר עבודה במשך שבוע גרם איפוא לנזק של 6 X 1,450 לאי = 14,700.
3.       גם הסוסים שלנו, שני זוגות, לא עבודו במשך השבוע הזה. זוג אחד מרוויח יחד עם העגלונים, 700 מיל ליום. הנזק הוא 6 X 1,400 = 8,400 לאי.
4.       לפי פקודת הנהלת ההגנה העברנו ביום 27 באוגוסט 1929 את האינוונטר החי שלנו לרחובות. מן ההעברה הזאת סבל הלול באופן הכי גרוע. היה לנו לול של 340 עופות גזעיים, לגהורן, בגיל 6 חודשים. העופות התחילו להטיל ביצים והיו לנו כבר 60 ביצה ליום. מפני שבלולים שלתוכם היינו מוכרחים להכניס את העופות שלנו היתה צפיפות גדולה, וכנראה גם כן מחלות, כמעט כל התרנגולות הודבקו בנזלת והפסיקו להטיל ביצים. המחלה נמשכת עד עכשיו וחלק גדול של התרנגולות כבר מתו. עד עתה מתו 48. היות וערכה של תרנגולת הוא כ- 300 מיל, ההיזק הוא 14,400 לאי. מלבד זה הפסדנו את ההכנסה מביצים, שהיתה עד פרוץ המאורעות 250 מיל ליום. אם נחשוב רק את ההיזק עד היום הזה, זאת אומרת במשך חודש ימים, נקבל הכל 7,500 לאי.
5.       הסכום הכולל של ההיזקים הוא 48,800 לאי.
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות