Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 

אסיפה שנתית שנתקיימה בראש השנה תרצב

ישיבת ההנהלה מיום 10.12.1931, אושר באסיפה 13.12.1931
 
    1. אסיפות      2. קבלת חברים      3. ההנהלה        4. שונות
 
1.      אסיפות
   א. החלטות בענייני הקבוצה מתקבלות במוסדות דלהלן:
1)      אסיפה שנתית.
2)      אסיפה כללית.
3)      אסיפת חברים קבועים.
          ב. האסיפה השנתית מתכנסת בכל ראש השנה לשם סידור העניינים דלהלן:
                   1)    בחירת הנהלת האסיפה.
2)    דוח מאת: המזכיר, הגזברות, מסדרי העבודה, המורשה לענייני תרבות, הספקן ומנהלים של ענפי המשק.  
3)    ויכוחים על הדיונים והחשבונות וקבלת החלטות.
4)    שינויים בחלקה הפנימית.
5)    בחירת הנהלת הקבוצה לשנה הבאה.
6)    שונות.
          ג. כל האסיפות מתקיימות אך ורק בנוכחותם של לכל הפחות מחצית
             החברים הקבועים וזמניים הנמצאים במקום.
           ד. את האסיפות הכלליות מנהלים חברי ההנהלה לפי התור.
          ה. על המזכיר לערוך פרוטוקול מכל אסיפה ולקראו בראשית האסיפה הבאה.
          ו.   החלטות רגילות מתקבלות ברב דעות פשוט ומחייבות את כל חברי
  הקבוצה, אף את אלה אשר לא השתתפו בהצבעה.
ז .כאשר בהצבעה הדעות בעד ונגד שוות הן, נדחית השאלה הנדונה לאסיפה הבאה  ואם קרה  הדבר באסיפה שנתית - לישיבה הבאה או לאסיפה הכללית הראשונה שאחריה. במקרה של    שווי דעות גם בהצבעה השנית, יכריע היושב ראש באסיפה הזאת.
ח.   באסיפות הדנות  בדבר קבלת חברים קבועים, הרחבת ענפי המשק או
    צמצומם, קביעת חוקות או שינוין, מוכרחים להשתתף ולהצביע לפחות 2/3  
    של חברים קבועים הנמצאים במקום.
ט.   חבר קבוע, אשר מסיבת מחלה לא יכול להיות באסיפה הדנה באחד העניינים
    הנזכרים בסעיף    ח`, משתתף בהצבעה עי זה שהוא מחווה את דעתו באזני המזכיר.
           י. בשאלות דלהלן, זכות ההצבעה רק לחברים קבועים בלבד:
1)    הרחבת ענפי המשק או צמצומם.
2)    קבועות חוקות או שינוין.
3)    קבלת חברים קבועים וזמניים.
4)    עזיבת הקבוצה עי חברים קבועים.
       יא.  אסיפות חברים קבועים דנות רק בדבר קבלת חברים קבועים או עזיבתם
  את הקבוצה.
 
2.      קבלת חברים
    יב. החברים הזמניים מתקבלים אחרי הימצאם בקבוצה לא פחות משבוע בלי
         הפסקות ולא יותר לא יותר משלושה חודשים, ברב דעות של החברים.
יג.   חבר זמני יכול להתקבל לחבר קבוע רק אחר הימצאו בקבוצה לא פחות
     מחדשים בלי הפסקות.
יד. כל המתחתן עם חבר קבוע אינו משיג לעצמו עי זה את זכויותיו של חבר והוא
     טעון קבלה מיוחדת.
     טו. חבר זמני לא יוכל להתקבל בתור חבר קבוע אם 15% של החברים הקבועים
          מתנגדים לכך ו- 30% נמנעים בהצבעה. במקרה הזה מאבד החבר את כל
         זכויותיו ועליו לעזוב את הקבוצה.
 
3.      ההנהלה
     טז. ההנהלה נבחרת באופן רגיל עי האסיפה השנתית ובמקרים יוצאים מן הכלל
         גם עי האסיפה הכללית שנתכנסה לשם זה.
יז.   בחוג סמכותה של ההנהלה כלולים כל העניינים הקשורים בקיום הקבוצה   והגשמת מטרותיה, כגון:
    קביעת פעולות משקיות וכספיות, עבודה תרבותית  
     וחינוך הדור הצעיר, סידור היחסים בין החברים לבין עצמם וכדומה.
יח . שינויים בהרכב ההנהלה יכולים להיעשות בכל אסיפה כללית.
יט.   על ההנהלה לקרוא לאסיפה כללית לפחות פעם בשבועיים.
כ.    ההנהלה עורכת את סדר העניינים העומדים לדיון באסיפות, מנסחת את ההצעות ומוציאה לפועל את החלטות הקבוצה.
כא. לכל אחד מן החברים הזכות לדרוש מאת ההנהלה, שתקרא אפילו באותו היום לאסיפה כללית, לשם סידור איזה עניין שהוא חשוב מאוד לפי דעתו.
כב.   על המזכיר לקרוא באסיפות הכלליות את הפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה.
 
4 .      שונות
כג.    החבר העוזב את הקבוצה רשאי לקבל בחזרה רק:
1)      את הכסף שהכניס לקבוצה.
2)      את החפצים שלו.
           על הנהלת הקבוצה לסדר לו בהקדם האפשרי את הניירות הדרושים מקופת
           חולים ומלשכת העבודה.
כד. כל הבא מחוץ לארץ לקבוצה, על פי הזמנתה, נעשה ממילא חבר זמני.
כה. בהתקבל חבר זמני לקבוע, יחתום את שמו לאות הסכמה וציות,
     אחרי שהמזכיר קרא באוזניו את כל החוקה הזאת.
כו.   סידור אורחים - על חבר המקבל אורח לימים מספר, לפנות בנידון זה אל המזכיר. אורח שאין לו לא קרוב ולא מכר בקבוצה,  פונה אל המזכיר על ידו מסדר האורחים. המזכיר רשאי להרשות לאורח לשהות בקבוצה 3 ימים. כעבור מועד זה, עליו להגיש את העניין לשיחת חברים.
 
 

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות