Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

 
מתוך הספר : במעגלי הגות והגשמה
קבוצת שילר- גן שלמה

על סף מחצית היובל לעליית הקבוצה על הקרקע
 

בחודש מר חשוון תרפ"ו, בי"ג בו, נפטר בירושלים שלמה שילר ז"ל. בעצם החודש הזה הגיעו ארצה כמה חברים, שהניחו את היסוד הראשון לקבוצה וקראו לה בשמו.

כשבאו יא החברים הראשונים להכשרה לקרית- ענבים, עדיין לא ידעו ברור מה יהיה עתידם בארץ- אם יהוו ישוב קבוצתי עצמאי, או יצטרפו לקבוצת קרית- ענבים. אך כשם שההחלטה על הקמת ישוב עצמאי נרקמה תוך כדי המצאם בעבודה בקרית- ענבים, כך נשתלב לתוך המסכת הזאת גם השם של שלמה שילר.

ואין זה מקרה, שדווקא קבוצת המשכילים של   מפלגת ההתאחדות בגאליציה קראה את קבוצתם בשם שילר. הרעיון על יצירת הקבוצה הזאת נולד באותה הארץ, שבה נתגלה שלמה שילר כמחנך לציונות חלוצית, לעליה ולהגשמה, לתרבות ולשפה העברית. בתוך הציונות הגליצאית של הימים ההם, ימי פעולתו של שילר בתוכה, שהיתה שקועה ראשה ורובה בעבודת ההווה וקיבלה את התורה של שב ואל תעשה במה שנוגע למעשה ההגשמה בארץ, הרים הוא על נס ההגשמה העצמאית והעליה לארץ כדרך העקרית של הפעולה הציונית ונלחם לכך בכל כוחו. ראשוני קבוצת שילר ראו איפוא את עצמם, ובצדק, כמגשימי תורת שילר. כאיש תנועת העבודה היה הוא גם מתומכי רעיון הקבוצה ומן הלוחמים נגד מלעיזים שונים, מבחוץ ומבפנים, בראשית גידולה של זו והתפתחותה בימי העליה השלישית והרביעית. הוא גילה הבנה מרובה לצורת הקבוצה ותוכן חייה החברתיים וראה בה התגלמות חדשה של הגרעין האמיתי שבמוסר היהדות.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות