Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

בשם הקבוצה:  דוד לכטר, דוד קלינגהופר
 
מכתב למרכז החקלאי - 04.04.1937  
למחלקת ההתיישבות

תל אביב
 
בעלות קבוצתנו על הקרקע בשנת 1927/28נמסרו לרשותה 352 דונם אדמה.
התכנית המשקית שסודרה עבור נקודתנו היתה מבוססת על התיישבות של 20 משפחות,
ז.א 17 דונם למשפחה. ברור היה מלכתחילה שהקבוצה הזאת, בלי תוספת אנשים ובלי תוספת קרקע בהתאם להרחבה, לא תוכל להתבסס ולהחזיק מעמד.
בינתיים השתנה גם משהו, עם כניסת הקבוצה להתיישבות האלף. אז קלטה קבוצתנו תוספת אנשים גדולה למרות החוסר בקרקע וכיום מספר המשפחות במקום הוא 35.
על סמך ההרחבה הגדלנו כמובן את ענפי המשק השונים, כגון: נטיעות, גן, רפת, לולים וכדומה. אולם שאלת תוספת קרקע לא ירדה מעל הפרק כל הזמן והיא בכל שנות קיומנו בראש דאגתנו. השאלה הנדונה היא חמורה מאוד, הואיל ונקודתנו גובלת עם הכפר הערבי זרנוגה ורכישת קרקע לצד הכפר הזה היתה כל השנים כמעט מהנמנע. באם אפילו נזדמנה איזו שהיא חלקה קטנה, הרי מחירה המופרז לא אפשר לרכשה.
אולם לא אמרנו נואש. בסבלנות ובעקשנות חקרנו, חיפשנו ועכשיו, אחרי חיפושים רבים במשך שנים, נזדמנה קנייה במרחק של 1000 מטר מגבול אדמתנו מאדמת זרנוגה, המכילה 175 דונם, אשר ברכישתה אנו מטפלים כבר למעלה משנה, אולם עי המחיר הגבוה שדרשו בעד האדמה הזאת בשנות הגאות, לא יכולנו להגשים את הקנייה הזו ורק עכשיו מסכים הערבי בעל הקרקע למכור את השטח הנל בסכום שבין 17-18 לאי הדונם, מחיר אשר הוא באזורנו מתקבל על הדעת.
האדמה שברשותנו כרגע, אינה מספיקה אפילו למינימום של הספקה עצמית עבור הבהמות והאנשים. שנה שנה אנו מוציאים ממיטב כספנו בקניית חציר יבש מהחוץ, מה שמקשה מאוד על החזקת הרפת ומכביד על איזון התקציב.
השטח שברשותנו מתחלק באופן זה:
130 דונם פרדס
55 דונם ירקות
80 דונם חצירים בהשקאה
40 דונם משק החצר
6 דונם כרם ובננות
15 דונם להרחבת הכרם
10 דונם בית חינוך
16 דונם דרכים וואדי
סהכ 352 דונם
לפי הטבלא דלעיל, יוצא שברשות משפחה אשר בקבוצתנו, נמצאת יחידה של 8 דונם לעיבוד. ברור ששטח זה אינו מספיק ליצירת משק מבוסס ובריא. יש לציין שהקנייה הזו היא דחופה מאוד, הואיל והערבי המוכר את הקרקע מסר ייפוי כוח למתווך היהודי להעביר את המכירה במשך של 10 ימים. מיותר כמובן להדגיש שהערבי הנל הגר בכפר הערבי, יכול עי לחץ והסתה להסתלק ממכירה, באם ההוצאה לפועל תימשך זמן יותר ממושך.
 
על כן נבקש מאת מחלקת ההתיישבות שעי המרכז החקלאי להחיש את עזרתה ולעשות את הפעולה בקקל בימים הקרובים.
 
                               דוד לכטר, דוד קלינגהופר
         קבוצת שילר - קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בעמ
                                   גן שלמה

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות