Rapoo- It solutions & Corporate template

08-9372824

צור קשר

mazkirut@shiller.co.il

שלח דוא"ל

מתוך עלים - ניסן תרצ"ו
 
בסתיו של השנה נמלאו עשר שנים ליום בו דרכו רגלי ראשוני הקבוצה על אדמת הארץ. העובדא הזו לא צוינה בשום מקום וגם בקבוצה עצמה לא ניתן שום ביטוי לתאריך החשוב הזה. אניני הדעת אשר בקבוצה יקבלו ודאי את זה בסיפוק, יראו בזה סימן טוב שאין אנו נתונים כאילו להערכות עצמיות, שלדעתם אין כביכול שום תועלת בזה ואין הדבר כדאי. אולם האמת היא ההיפך מזה. יש הבדל יסודי בעניין כגון זה בין יחיד ובין ציבור. יחיד במידה שהוא מתפאר על מעשיו, יש בהתפארות זו מן הנותן טעם לפגם, אבל קולקטיב שלם רשאית בו הערכה עצמית ויש להצטער על זה שלא הצלחנו לתת ביטוי ראוי לעובדת קיום עשר השנים של הקבוצה.
 
את הלא נעשה בזמנו אין לעשות כרגע ולא אכנס גם על התפתחות הקבוצה במשך עשר השנים, אבל כמה דברים מתבקשים מאליהם לציון:
התארגנותה של קבוצת האינטלגנטים של ההתאחדות לפני יותר מעשר שנים בגליציה. קבוצה זו, שהיתה כגרעין הראשון שהוטל באדמה לצמיחת נקודה קבוצתית בשם קבוצת שילר דהיום, היה בה משום מעשה חינוכי שאין דוגמתו.
בזכרון החברים שבאו מגליציה לפני 4-5-6 שנים חרותה ודאי הפעולה שפעלה העובדא שבבוקר לא עבות אחד, קמו אנשים, כולם בעלי פרופסיה חפשית, כולם בגיל יותר משלושים והחליטו לעלות ארצה, לעבדה ולחיות בה חיים קבוצתיים.
הימים היו ימי העלייה של גרבסקי המפורסמים. תנועת העבודה מתקוממת בצורות שונות נגד השלילה שבעליית הסוחרים, יש דאגה לדמותה היישובית והתרבותית של הארץ, אבל אין ביטוי הולם לדאגה זו. התנועה החלוצית חלשה מבחינת תכנה, רבים נמשכים לעיר ולפרנסות קלות. בגליציה אין חוץ מהשומר הצעיר שום תנועה חלוצית הראויה לשמה. מנהיגות המפלגה עוסקת בביקורת דרכי החלוץ והנה קם הפלא: המנהיגות הרצינית של המפלגה החליטה להגשים וההחלטה הזו היתה היסוד לבניין נקודת חיים קבוצתית בא"י - נקודת יישובנו.
 
ועוד זאת לציין: באותה תקופה התארגנה בגליציה תנועת גורדוניה וקיבוץ התאחדות הגילוי הראשון של בוסליה דהיום וראשוני קבוצתנו היו בין המארגנים של שתי התנועות החלוציות הללו.
בסתיו לפני 8 שנים עלתה הקבוצה על הקרקע. במשך השנים האלה היו עליות וירידות. הקבוצה סבלה הרבה מחבלי ההתהוות וכיום, כשהגענו לנקודת התפתחות רצויה מבחינה חברותית, היה זה מחובתנו להעלות זכרון וזכות ראשונים לגבי היצירה הזאת.
 
ויצוין נא באחרונה, שבשנת העשור לקיום הקבוצה ובשנת ה-8 לעלייתה על הקרקע, גילו כל החברים כוחות ראשוניים, סימני התבססות והתקשרות למקום, חדוות יצירה, בשיפור החצר, בנטיעת הפרחים והגינות, בעצי הנוי שלהן ויהיה זה תגמול שבמעשה לראשוני קבוצתנו הממשיכים אתנו באותה צורת החיים שהתוו להם מבראשית.

shiller abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות